ඔබේ උපකාරක පන්ති ඉතා ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් කළමනාකරණය කරගන්න...

ClassPal

Sri Lanka No #1..!! Most Popular & Trusted Tuition Class Management System.

Complete Web Based Tuition Class Management System for Tuition Class Teachers & education institutes.

How ClassPAL Works.... ?

Features

Responsive User Interface.

ClassPAL will run over all kinds of devices seamlessly. කිසිදු භාදාවකින් තොරව ClassPAL මෘදුකාංගයට ඕනෑම උපකරණයකින් සම්බන්ද විය හැක.

Add Unlimited Students.

You can add any amount of students and their details and view quickly. සිසුන් පිලිබද විස්තර කිසිදු සීමාවකින් තොරව ඉතා පහසුවෙන් හා ඉතා ඉක්මණින් ඇතුලත් කරගත හෑක.

Add Unlimited Payments.

You can add unlimited student payments & print receipt quickly. පන්ති ගාස්තු ඉතා පහසුවෙන් ඇතුලත් කරගත හෑකි අතර අවශ්‍යනම් රිසිට් පතක්ද මෘද්‍රනය කර ලබාදිය හැක.

Mark Student Attendance.

ClassPAL will run over all kinds of devices seamlessly. කිසිදු භාදාවකින් තොරව ClassPAL මෘදුකාංගයට ඕනෑම උපකරණයකින් සම්බන්ද විය හැක.

Manage Multiple Subjects.

Manage multiple subjects in one place easily. ඔබ විෂයන් කීපයක් උගන්වන්නේ නම් ඒවා සියල්ල එක් ස්ථානයක සිට කලමණාකරනය කරගත හැක.

Generate Barcodes.

You can easily generate bar codes and QR codes to find students & their payment details quickly. සිසුන් පිලිබද තොරතුරු ඉතා පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය වන නවීන තක්ෂණික ක්‍රම වන QR හා Barcode ඉතා පහසුවෙන් ජනනය කරගත හැක.

All in one Report Dashboard.

Monitor status of your classes from all in one report dashboard. ඔබගේ උපකාරක පන්ති පිලිබද තොරතුරු හා වර්තා එක් ස්ථානයකින් බලා ගත හැක.

Parent Monitor.

Parents able to view child, attendance, payments & class announcements any time any where from any devices. දෙමව්පියන්ට තම දරුවා පිලිබද සියලු විස්තර හා පන්තියේ නිවේදන ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගැනිමට හැක.

Send SMS.

Send SMS messages to your student. SMS පණිවුඩ මගින් ඔබේ සිසුන්ට උපකාරක පන්ති පිළිබද දැනුවත් කිරීම් ඉතා පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් ලබා දෙන්න.

ClassPAL-Lite

FREE*

Add Unlimited Students
Add Unlimited Payments
Add Unlimited Attendance
Add Unlimited Absents
View Reports
Batch Converter
Add Notes
Lifetime free Hosting
Free Support & Maintenance
Daily Backups
* FREE for 6 months after that Rs 600/- per month

ClassPAL-Premium

Rs. 1499 | Per Month + Setup fee

Add Unlimited Students
Add Unlimited Payments
Add Unlimited Attendance
Add Unlimited Absents
Add Unlimited users
Access to All Reports
Add Exam/Test Marks & Send SMS
Batch Converter
Create Model or Exam Papers & Print
Send Bulk SMS
Create Student Announcements
Add Events on Calendar
Add Notes
Add Multipal Institutes
Add User Permissions
Lifetime free Hosting
Free Support & Maintenance
Daily Backups
Setup Fee Rs 2500 | One Time
Contact

For any inquiries please email

info@dilmaxit.net
dilmaxit@gmail.com